Det første året Norge er forpliktet til å redusere utslippene i henhold til Kyoto-protokollen (2008), vil vi etter alle solemerker sette ny utslippsrekord. Dette skyldes de to gasskraftverkene på Kårstø og Melkøya.

Norge har sviktet klimakampen i altfor mange år, det viser den enorme utslippsveksten vi har hatt og fortsatt ligger an til å få. Vi har vært verdensmestre i tomprat. Handling har manglet.

I 1990 slapp Norge ut 49,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Kyoto-protokollen gir oss mulighet til å øke med 1 prosent i forhold til 1990-nivå, som snitt for i perioden 2008–2012. Det betyr at de årlige utslippene ikke skal være høyere enn 50,3 millioner tonn. I 2006 var de ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 53,7 millioner tonn, altså en vekst på 7,8 prosent i forhold til 1990-nivå.

SSB skriver selv i sin siste rapportering på sine nettsider at til tross for at om utslippene gikk noe ned i 2006 i forhold til året før, så vil de øke igjen. Sitat: "De to siste årene har utslippene sunket igjen og ligger nå rett under 1999-nivå. Det er imidlertid ventet at vi går inn i en periode med ny vekst, når blant annet utbyggingene av anleggene på Kårstø og Melkøya er ferdig og anleggene er satt i drift." 

Neste år vil gasskraftverkene på Snøhvit og Kårstø drives for fullt. Utslippene fra Snøhvit er på 920 000 tonn per år ifølge utslippstillatelsen fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Fra Kårstø er utslippene på 1,2 millioner tonn. Totalt blir det en årlig økning på 2,12 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer 4,3 prosent av 1990-utslippene.

Økningen neste år tilsvarer om lag halvparten av den økningen vi har hatt fra 1990 fram til i dag.

Innfasing av 2 prosent biodrivstoff fra neste år vil redusere de nasjonale utslippene fra veitrafikken med 160 000 tonn. Det betyr at om det ikke noe annet skjer, vil utslippene i 2008 øke med ytterligere 1,96 millioner tonn, eller nye 3,9 prosent i forhold til 1990-nivå, altså med like mye som halvparten av den veksten vi har hatt til nå.

Det er selvsagt noen usikkerhetsfaktorer i forhold til de nasjonale utslippene i 2008. Hvis kraftprisene går ned, vil folk bruke mer strøm istedenfor olje – og omvendt om kraftprisene går opp. Etter all sannsynlighet vil kraftprisene gå opp pga. av CO2-kvotemarkedet. Dermed vil vi ikke få noen reduksjon i oljeforbruket, kanskje tvert imot.

Det året med høyest utslipp, var i 2004. Da var de på 54,9 millioner tonn. Forutsetter vi en vekst på 470 000 tonn i 2007, vil vi på utslipp 54,17 millioner tonn i år tonn, noe som ikke er langt under 2004-tallet. Neste år ligger derimot an til å få utslipp på 55,66 millioner tonn (basert på utslippsøking fra to gassskraftverk minus utslippsreduksjonen fra biodrivstoff).

Tips oss hvis dette innlegget er upassende