Aftenposten skriver 6. desember at det ikke blir økt regnskogsvern som resultat av Bali-konferansen, fordi det ikke er enighet om å inkludere avskoging i CDM (mekanismen som regulerer handel med karbonkreditter mellom industriland og utviklingsland). Det er en unøyaktig fremstilling av situasjonen.

 

Regnskogfondet mener det er helt avgjørende å få insentiver for redusert avskoging inn i en ny klimaavtale etter Kyoto-protokollens utløp i 2012. Det er også helt avgjørende at de rike landene legger penger på bordet for å finansiere umiddelbare tiltak mot avskoging.

 

Diskusjonene på klimatoppmøtet er positive på begge disse områdene. Viktige Anneks 1-land (industrialiserte land med utslippsforpliktelser) sier de er klare til å finansiere hastetiltak for skogbevaring.

 

Utviklingsland er villige til å sette i gang tiltak for redusert avskoging gitt at finansieringen virkelig skaffes til veie. Dette gjelder også Brasil, som imidlertid motsetter seg at dette skal gjøres gjennom markedsmekanismer som gir de rike Anneks 1-landene mulighet til å kompensere for manglende utslippskutt hjemme med finansiering av skogtiltak i sør.

 

Det ville neppe vært positivt for regnskogen å åpne dagens CDM for skogkvoter uten å knytte dette til sterkere utslippsforpliktelser for industrilandene.

 

En eventuell markedsmekanisme, enten det er en justert CDM eller en annen ordning, må knyttes til langt strengere forpliktelser for industrilandene enn det som ligger i dagens Kyoto-avtale.

 

For det første fordi det knytter seg stor usikkerhet til hvordan markedet vil håndtere store mengder rimelige karbonkreditter fra skog. Ingen er tjent med at karbonprisen stuper.

 

For det andre er det viktig å huske at verdens regnskoger ikke er reddet selv om man skulle klare å stanse de 20 prosent av CO2-utslippene som kommer fra avskoging.

 

Å stanse avskoging er nødvendig, men langt fra tilstrekkelig for å nå målet om å begrense temperaturstigningen til 2 grader C. Uten store reduksjoner også i de 80 prosent av utslippene som kommer fra fossile kilder, vil verdens regnskoger rammes hardt av klimaendringer.

 

Det er derfor helt avgjørende at klimatiltak for redusert avskoging kommer i tillegg til, ikke erstatter, andre kutt. Dette er et helt klart premiss for Regnskogfondet og Naturvernforbundets krav om finansiering av skogtiltak fra norske myndigheter.

 

Dersom Bali-møtet virkelig kan enes om at en mekanisme mot avskoging skal være del av en post 2012-avtale, og vise bred oppslutning om finansiering av ”hastetiltak”, vil det være et langt skritt framover. Å inkludere skog i CDM, med dagens lave utslippsforpliktelser, ville ikke være bra verken for regnskogen eller kampen mot klimaendringer generelt.

 

Lars Løvold, daglig leder Regnskogfondet

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende