Samme hva bilprodusentene sier: Biler med høyt forbruk av drivstoff er ingen miljøløsning, uansett om de kan kjøres på bioetanol. Politikerne bør heller premiere biler som bruker lite drivstoff – og subsidiere biler som går på strøm. Det er nemlig der framtiden ligger.

Av cand. scient Arild Skedsmo, energi- og klimarådgiver i WWF-Norge.

Bilprodusentene slåss for seg og sitt i kampen om framtidens avgiftsregime på biler. Sist ute er Volvo, som ikke overraskende ønsker lavere avgifter på de bilene de lager selv. Det gjelder de såkalte flexifuel-modellene, som kan kjøres både på bensin og bioetanol. Men hvis finansminister Kristin Halvorsen virkelig vil skru sammen et klimatilpasset avgiftssystem for biler, er det ikke flexifuel-bilene hun bør satse på.

Løsningen er tredelt: På kort sikt handler det om å få ned forbruket av drivstoff. På litt lengre sikt må mest mulig av bilparken gå på strøm. I alle tilfelle må vi kjøre mindre, og helst kollektivt.

Gjerrige biler
Verdens bruk av bensin og diesel må sees i sammenheng, uavhengig av om drivstoffet kommer fra fossile energikilder eller biomasse. Det er mindre viktig hvilke drivstoffer som brukes hvor, enn at all energibruk gjøres mest mulig effektiv. Lavest mulig energibruk, gir minst CO2-utslipp.

Avgiftsomleggingen med betydelig økt vekt på CO2-utslipp må videreføres og forsterkes betraktelig, slik også Volvo påpeker. Resten av løsningen består i at bilbransjen må anstrenge seg mer for å selge de mest energigjerrige bilene. Også vi i miljøbevegelsen må bidra, gjennom å bevisstgjøre forbrukerne og dermed øke etterspørselen etter biler med lavest mulig drivstofforbruk.

Løsningen er elektrisk
På litt lengre sikt er utfordringen å tilrettelegge samfunnet for minst mulig persontransport, og størst mulig bruk av kollektive transportmidler, som det elektriske toget. Men i framtiden blir det ikke bare toget som går på strøm. Hele transportsektoren må elektrifiseres.
I en bil med forbrenningsmotor utnyttes mindre enn 20 prosent av energien i drivstoffet til å flytte kjøretøyet. At vi fortsatt holder oss med en så ineffektiv teknologi er en lite kjent skandale. En elbil har til sammenlikning en virkningsgrad på rundt 80 prosent. Enkelt sagt kan vi kjøre fire ganger så langt i en elbil som i en bil med forbrenningsmotor – med samme energibruk.

Elbiler må subsidieres
Utfordringen i forhold til elektrifisering av transportsektoren er i dag elbilers pris og tilgjengelighet. Batteripakkene er for dyre og gir for liten rekkevidde. Den beste måten å forbedre teknologien på, er gjennom økt etterspørsel og masseproduksjon. I dag konkurrerer elektrisk transport med en bilbransje som har brukt 100 år på å utvikle billige forbrenningsmotorer. For å vri etterspørselen over til elektriske kjøretøyer trengs direkte subsidier av elbiler og såkalte plug-in-hybrider. De siste er elbiler som også har en enkel versjon av en tradisjonell forbrenningsmotor. Slik sikres nødvendig rekkevidde for langturer, mens elektrisk energi fra ledningsnett gir energi til daglig bruk.

Hva er galt med bio-biler?
Såkalte flexifuel-biler som både kan bruke vanlig bensin og bioetanol er miljømessig sett en diskutabel løsning. Det er misvisende å si at bioetanol er CO2-nøytralt. I beste fall gir det 90 prosent reduksjon i utslippet av drivhusgasser i forhold til vanlig bensin. I verste fall er bidraget direkte negativt. Det er nemlig enorm forskjell på miljøeffektene av biodrivstoff, avhengig av blant annet råvare, arealbruk, dyrkningsmetode og foredlingsprosess. Det betyr at for å sikre positiv miljøeffekt, må man ha kontroll på hva slags biodrivstoff man bruker. Denne kontrollen kan oppnås ved at myndighetene påbyr drivstoffselskapene å selge en viss prosentandel biodrivstoff. Har man først et slikt påbud, kan man også stille krav til kvaliteten på drivstoffet. Den muligheten må myndighetene bruke.

Mange små energieffektive biler med en skvett innblandet sertifisert biodrivstoff kan bidra til å holde transportsektorens klimautslipp nede i en overgangsfase. Men bare elbiler og plug-in-hybrider er del av den langsiktige løsningen for transportsektoren.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende