raps.jpg

 

 

 

 

 

Det er positivt at SFT utsetter kravet om 5 % biodrivstoff. Tilsynet vil sikre skikkelige krav til miljø og matsikkerhet.

I påvente av EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff, er det positivt at SFT foreslår et biodrivstoffspåbud på 2 % fra 2009. Vi er i dag nær 2 %, hovedsakelig i form av biodiesel laget av raps.

Statens forurensningstilsyn (SFT) ble gjennom Klimaforliket på Stortinget bedt om å vurdere et påbud om at 5 % av drivstoffet til veitrafikken i Norge skulle være biodrivstoff allerede fra 2009. Framtiden i våre hender advarte mot hastverk, både på grunn av fare for økte klimagassutslipp fra avskoging og trusler mot matvareforsyningen for verdens fattige.

I forslaget som SFT la fram i dag, er 5 % – kravet utsatt på ubestemt tid, i påvente av at EU skal bli ferdig med å lage bærekraftskriterier for biodrivstoffet. Blant disse er blant annet minimumskrav til klimagassreduksjon i livsløpsperspektiv og krav i forhold til matvaresikkerhet.

For hver prosent biodrivstoff Norge tar i bruk i veitrafikken, øker det totale jordbruksarealet nordmenn legger beslag på i Norge og utlandet med omtrent en prosent. Det sier seg selv at en 5 prosent økning, nærmest over natten, ikke vil kunne gjøres uten stor risiko for det biologiske mangfoldet, klimagassutslipp fra skogshogst og for matvareprisene. Derfor er det helt riktig å vente, til man har skikkelige krav på plass.

SFT påbyr 2 % fra 2009 – et påbud som vil ha liten effekt på volumet, siden vi er nær 2 % allerede i dag, hovedsakelig i form av biodiesel laget av raps. Fordelen med å påby nivået vi allerede har, er at man da kan stille krav om at oljeselskapene må rapportere biodrivstoffets klimagassutslipp, miljøforhold, sosiale forhold og effekter på matforsyningen.

SFT har prisverdig tatt med følgende viktige poeng:

Det er betydelig faglig uenighet om biodrivstoffets egentlige klimagevinst – spesielt knyttet til direkte og indirekte arealbruksendringer. Det vil i klartekst si klimagassutslipp fra jordsmonn, røtter og vegetasjon ved hugging av regnskog, drenering av våtmarker og pløying av tidligere beitemark som direkte eller indirekte forårsakes av økt etterspørsel etter jordbruksvarer.
    * Prognosene på klimagassreduksjon fra biodiesel i Norge har vært for optimistiske, siden det brukes langt mindre avfallsolje enn forutsatt. Avfallsolje reduserer utslippene med 90 % sammenlignet med vanlig diesel, mens raps isolert sett kun gir en utslippsreduksjon på 44 %. I tillegg kommer klimagassutslipp fra eventuelle arealbruksendringer, som enda ikke er tatt inn i regnestykkene.
    * Det er betydelig faglig uenighet om effekten på matvareprisene og matvareforsyningen.
    * Det er nødvendig med internasjonale standarder for å sikre hensyn til klimagassreduksjoner, miljø og matvaresikkerhet.

Biodrivstoff er for noen land vel så mye et spørsmål om intern energisikkerhet, og redusert avhengighet av importert olje, som et spørsmål om reduserte klimagassutslipp. I Norge har vi nok av egen olje, og ikke det samme dilemmaet. Her må klimagasskutt være den suverent viktigste grunnen til å satse på biodrivstoff. Da må vi holde hodet kaldt, og sørge for at klimaet faktisk blir vinneren, uten at vi samtidig ødelegger biomangfoldet eller matforsyningen.

Vi er derfor glade for dagens forslag fra SFT!

Lenker:
Framtiden i våre henders uttalelse til Omsetningspåbud for biodrivstoff http://framtiden.no/dokumentarkiv/download-document/154-uttalelse-til-omsetningspabud-for-biodrivstoff.html
Framtiden i våre henders uttalelse til foreslått Rapporteringssystem for biodrivstoff http://framtiden.no/dokumentarkiv/download-document/166-rapportering-biodrivstoff.html
SFTs endelige Forslag til regulering av biodrivstoff http://sft.no/artikkel____42744.aspx?cid=3292

Tips oss hvis dette innlegget er upassende